2019-07-06

Warszawski plan dla klimatu to też nowe plany miejscowe.

W czwartek, 4 lipca, Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego. Główną ideą dokumentu jest ochrona tego terenu przed chaotyczną, niekontrolowaną zabudową.

- Problemem naszego miasta jest właśnie brak planów zagospodarowania - mówiłem o tym w kampanii wyborczej, a plan dla Czerniakowa Południowego jest częścią nadrabiania zaległości. Należy podkreślić, że jego ustalenia służą ochronie jeziorka przed niekontrolowaną zabudową - mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy i dodaje - Nad tym dokumentem pracował cały sztab specjalistów. Ich zadaniem była analiza kwestii przyrodniczych i wpływu planu na ochronę jeziora. Nie ma ryzyka jego wysuszania - wykluczyły je pogłębione analizy ekspertów. Plan może się wręcz przyczynić do jego zasilania czystą wodą. Gwarantuję, że ten dokument dba dokładnie o te same kwestie, które są bliskie sercom mieszkańców.

W czwartek, 4 lipca, Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego - kolejnego po Augustówce planu na Łuku Siekierkowskim. Plan nie obejmuje rezerwatu "Jeziorko Czerniakowskie", a jedynie fragment jego zachodniej otuliny. Obszar objęty planem o powierzchni około 90 ha położony jest na Mokotowie, w zakolu tarasu Wisły. W granicach planu można wyróżnić dwa podstawowe obszary: intensywnej zabudowy mieszkaniowej znajdujące na południu i obszary niezabudowane na północy.

Walka o klimat to zrównoważony rozwój miasta, gdzie zabudowa powstaje w dobrze skomunikowanych obszarach, blisko centrum, z wygodnym transportem publicznym, bez generowania korków i smogu, miejscami pracy i urządzonej zieleni. Uchwalenie tego planu ochroni Czerniaków Południowy przed chaotyczną, intensywną zabudową, powstającą na bazie decyzji o warunkach zabudowy. Co więcej, rozwiązania zaproponowane w planie aktywnie służą ochronie przyrody - przeciwdziałają wysuszaniu się jeziorka. Ważnym elementem jest wprowadzenie zespołu niecek infiltracyjnych i bioretencyjnych, czyli połączonych ze sobą dołów chłonnych, przechwytujących wody opadowe. Chronią one zasoby wodne, ograniczają odpływ wód opadowych, wzbogacają bioróżnorodność, tworzą enklawy o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych.

Uwarunkowania przyrodnicze były szczegółowo analizowane podczas prac projektowych. Ideą planu jest stworzenie nowoczesnego osiedla - ogrodu z pierścieniem niecek retencyjnych otoczonych zielenią, które ochronią sąsiedni rezerwat i zapewnia wysoki poziom lustra wody. Plan charakteryzuje wyjątkowo duży udział zieleni, ekstensywna zabudowa i usługi społeczne. Zakłada również powstanie niezbędnej sieci drogowej i infrastukturalnej.

- Prace nad planem rozpoczęły się od bardzo rozległego, wnikliwego opracowania ekofizjograficznego i dopiero na tej podstawie powstały konkretne koncepcje, które były wielokrotnie poddawane dyskusji. Chcę podkreślić, że sprawy ekologiczne od samego początku były priorytetem - mówi prof. Krystyna Solarek, autorka projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego.

Rejon Czerniakowa Południowego należy do strefy podstawowego układu przyrodniczego miasta. Na obszarze objętym planem znajdują się takie formy ochrony przyrody, jak otulina rezerwatu przyrody "Jeziorko Czerniakowskie" i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Część obszaru leży w granicach wyznaczonych w Systemie Przyrodniczym Warszawy jako Korytarz Wymiany Powietrza. Wszystkie aspekty dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz uciążliwości zostały przeanalizowane w prognozie oddziaływania na środowisko, która stwierdza, że realizacja planu nie będzie miała znaczącego wpływu na przyrodnicze elementy środowiska oraz na warunki życia na tym obszarze.

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania Czerniakowa Południowego dostępna jest tutaj.

- Obszar ten obfituje w faunę, ale plan zabezpiecza szlaki migracyjne dla zwierząt i tworzy dla nich dogodne warunki. Jako Biuro Ochrony Środowiska zwracaliśmy na to wielokrotnie uwagę przy tworzeniu planu, czterokrotnie wydawaliśmy do niego opinię i mogę z satysfakcją powiedzieć, że praktycznie wszystkie nasze uwagi i postulaty zostały w nim uwzględnione - mówi Paweł Lisicki, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy i dodaje - Chcę zauważyć również, że dla rezerwatu "Jeziorko Czerniakowskie" istnieje plan ochrony, wykonany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Plan ten był opiniowany przez Radę m.st. Warszawy. Miasto złożyło do niego wiele uwag, które w większości zostały uwzględnione. Mogę zapewnić, że miejscowy plan dla tego terenu jest zgodny z zapisami planu ochrony rezerwatu "Jeziorko Czerniakowskie".

W zakresie wymogów ochrony środowiska wprowadzono w planie minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej. Dla obszaru w granicach otuliny rezerwatu "Jeziorko Czerniakowskie" zdefiniowano ją jako grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce, które pozostają niezabudowane i nieutwardzone. W szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków, budowli nadziemnych i podziemnych.

Mieszkańcy i wszystkie inne zainteresowane strony miały swój udział w powstaniu planu zarówno na etapie wniosków, jak i dwukrotnych wyłożeń do publicznego wglądu projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Podczas dwóch wyłożeń wpłynęły 994 uwagi.

/ fot. arch. toportal /


/ um.warszawa.pl /
fotorelacja  942
fotorelacja  894
fotorelacja  957
fotorelacja  938


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).