TOPORTAL nr 20220627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Czwartek, 28-04-2022

Ubezpieczenie pożyczki wartości blisko 140 % rzeczywistej kwoty pożyczki - Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną.

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w dniu 16 lutego 2017 roku. Podkreślił, że umowa stanowiąca źródło zobowiązania zawiera niedozwolone zastrzeżenia, które prowadzą do istotnej i niczym nieuzasadnionej nierównowagi obowiązków stron, na niekorzyść konsumenta.

Okoliczności sprawy


Pozwana zawarła w dniu 17 grudnia 2015 roku umowę pożyczki. Zgodnie z zapisami umowy kobiecie wypłacono 4 000,00 złotych. Jednakże całkowita kwota zobowiązania wyniosła 10 752,00 złotych i składały się na nią koszty ubezpieczenia pożyczki w wysokości 5 745,00 złotych, opłaty przygotowawczej w wysokości 591,00 złotych oraz wynagrodzenia umownego w wymiarze 416,00 złotych. Miesięczna rata opiewała na 448,00 złotych. Pożyczkę zawarto na 2 lata. Umowa została zabezpieczona wekslem, a ponadto pożyczkobiorczyni była zobowiązana do zabezpieczenia spłaty pożyczki poprzez wyrażenie zgody na objęcie jej ochroną ubezpieczeniową.

Pismem z dnia 9 marca 2016 roku firma pożyczkowa wypowiedziała kobiecie umowę wzywając do zapłaty 12 969,53 złotych. Ponadto poinformowano pozwaną o wypełnieniu weksla i wezwano do jego wykupu w ciągu 30 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Orzeczenie sądu


Nakazem zapłaty z dnia 16 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zasądził żądaną pozwem kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nakaz zapłaty nie został przez pozwaną zaskarżony i stał się prawomocny.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą


Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia sądu.

Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad określonych w art. 76 Konstytucji RP, a w szczególności zasady ochrony konsumentów jako strony słabszej strukturalnie w stosunkach prywatnoprawnych z przedsiębiorcą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz rażące naruszenie prawa procesowego i materialnego.

Umowa miała konsumencki charakter


Jak podniesiono w skardze, Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydając nakaz zapłaty z dnia 16 lutego 2017 roku dopuścił się naruszenia wskazanej normy konstytucyjnej. Nie zbadał on bowiem zapisów pożyczki, stanowiącej pierwotne źródło zobowiązania pozwanej, pomimo że zaciągnęła ją w celach konsumpcyjnych, a więc spełniała definicję konsumenta. Co więcej analizowana umowa podpadała pod definicję kredytu konsumenckiego. Sąd pomimo posiadania takiej możliwości, nie dokonał z urzędu oceny stosunku podstawowego stanowiącego podstawę zobowiązania wekslowego pozwanej. Tym samym pozwana na etapie postępowania sądowego została pozbawiona przysługującej jej jako konsumentowi należytej ochrony sądowej.

Niewspółmierne świadczenie wzajemne


Zaznaczono, że postanowienia umowy kształtowały obowiązek pozwanej w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jej interesy. Pozwana posiadając zobowiązanie w łącznej kwocie 10 752,00 złotych otrzymała do swojej dyspozycji zaledwie 4 000,00 złotych. Tym samym musiała spłacać kwotę niemal trzykrotnie większą, co jak wskazano w skardze, ewidentnie naruszyło zasadę ekwiwalentności świadczeń.

Zwrócono również uwagę na to, że koszt ubezpieczenia znacząco przewyższał wartość rzeczywiście udzielonej kwoty pożyczki i stanowił blisko 140 % jej wysokości. Zastrzeżenie w umowie obowiązku zapłaty przez pozwaną składki ubezpieczeniowej w wysokości znacznie wyższej niż faktycznie udzielona pożyczka również w sposób rażący naruszało interes pozwanej jako konsumentki.

W skardze podkreślono, że umowa została w rzeczywistości objęta podwójnym zabezpieczeniem, a powód wykorzystując swoją silniejszą pozycję całkowicie narzucił pozwanej warunki umowy. Wskazano, że postanowienia umowy dotyczące ubezpieczenia wypełniają przesłankę klauzuli niedozwolonej określonej w art. 3853 pkt 7 kodeksu cywilnego.

Niejasne są również zapisy dotyczące kosztów windykacji i nie wyjaśniają w jaki sposób miałyby być one obliczone. Zwrócono uwagę, że opłata pobierana na ich podstawie przybrała postać kary umownej za niewykonanie umowy. Co więcej jest oderwana od kosztów jakie pożyczkodawca w rzeczywistości ponosi w celu przeprowadzenia czynności windykacyjnych. Tym samym zapisy umowy w ww. zakresie są sprzeczne z ustawą, a przez to nieważne. Do nieuprawnionego zawyżenia kosztów przez pożyczkodawcę doszło również w przypadku opłaty przygotowawczej.

W skardze wskazano, że wysokość należności z tytułu ubezpieczenia, windykacji oraz opłaty przygotowawczej pozostawała w oczywistej kolizji ze świadczeniem ekwiwalentnym przysługującym pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki. Pozwana została obciążona zapłatą dodatkowych kosztów przy zawarciu umowy pożyczki w sytuacji, gdy brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż koszty, jakie pożyczkodawca poniósł w związku z czynnościami skutkującymi zawarciem umowy i wypłatą kapitału, pozostają w choćby zbliżonej proporcji do żądanego od niej świadczenia wzajemnego. Pożyczkodawca przez wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących ww. należności przewidział dla siebie wynagrodzenie jakiego nie mógłby osiągnąć przez zastosowanie samej tylko instytucji odsetek kapitałowych. Te opłaty w niczym nie różniły się od zastrzeżenia odsetek, albowiem zobowiązaniu do zapłaty tychże świadczeń, nie odpowiadało żadne inne zobowiązanie powoda jak tylko oddanie kapitału do dyspozycji pozwanego. Postanowienia umowne, które zastrzegały taką wysokość świadczeń powinny zostać potraktowane jako zmierzające do obejścia prawa i uznane za nieważne.

Brak wpływu pożyczkobiorcy na treść umowy


Ponadto zaznaczono, że treść umowy pożyczki nie została uzgodniona indywidualnie z pozwaną, a zawarto ją przy wykorzystaniu standardowo stosowanych przez przedsiębiorcę formularzy i ogólnych warunków umownych. Pozwana nie miała wpływu na treść umowy w zakresie jej kluczowych postanowień i nie miała wpływu na ich kształt. Przedstawiono jej do podpisania gotowy formularz, w którym wcześniej uzupełniono rubryki dotyczące kosztów ubezpieczenia i innych opłat.

Sprawy nie skierowano na rozprawę


W skardze wskazano, że wszelkie wątpliwości dotyczące stosunku podstawowego powinny być wyjaśnione w toku rozprawy, jednakże sąd pomimo takiego obowiązku nie skierował sprawy na rozprawę. Tym samym naruszył konstytucyjną zasadę ochrony konsumentów wynikającą z art. 76 Konstytucji RP, nie zapewniając konsumentowi ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Wydając nakaz zapłaty na podstawie weksla wystawionego in blanco sąd nie uwzględnił okoliczności, że służył on zabezpieczeniu wierzytelności konsumenckiej i tym samym nie uwzględnił ochrony należnej konsumentom przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Prokurator Generalny wniósł zatem o uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi. Ponadto wniósł również o wydanie przez sąd postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania wywołanego wniesieniem skargi nadzwyczajnej, z uwagi na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego wobec niej postępowania egzekucyjnego.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
Informacje poruszające tematykę działalności prokuratury dostępne są na profilu prokurator.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).