TOPORTAL nr 20221208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Środa, 02-11-2022

Racibórz. Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU z siedzibą w Raciborzu przy ul. Henryka Sienkiewicza 1.

I. Wymagania :
1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej
c) posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art.122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
d) przedstawienie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu - w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz informacje o stanie prawnym i organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki http://bip.ops-raciborz.pl
e) obywatelstwo polskie,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:
a) 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
b) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
c) znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych

II. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa 80 %
2) praca w terenie 20 %
3) praca przy komputerze
4) pełny wymiar czasu pracy
5) praca wymagająca dużej odporności na stres, umiejętności podejmowania decyzji, empatii, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi
6) planowane zatrudnienie : listopad/grudzień 2022 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raciborzu w miesiącu wrześniu 2022 tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciborzu i reprezentowanie go na zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2) nadzór nad realizacją celów i zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu zgodnie
z nadanym Statutem dostępnym na stronie http://bip.ops-raciborz.pl/osrodek-pomocy-spolecznej/statut.html
3) realizacja zadań przypisanych Dyrektorowi w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu http://bip.ops-raciborz.pl/osrodek-pomocy-spolecznej/regulamin-organizacyjny.html

V. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy, w tym staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa
w pkt. I ppkt. 1b
4) kopie dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji z zakresu pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy o pomocy społecznej
5) kopie dokumentów potwierdzających staż na stanowisku kierowniczym, o którym mowa
w pkt. I ppkt. 2a , w przypadku jego posiadania,
6) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, o którym mowa
w pkt. I ppkt. 2b, w przypadku jego posiadania
7) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu
8) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
10) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
11) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
12) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
13) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce "Praca w Urzędzie" - "Druki do pobrania" lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:
Etap I Sprawdzenie spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu
Etap II Prezentacja przez kandydatów wyłonionych w I etapie postępowania kwalifikacyjnego przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciborzu oraz rozmowa kwalifikacyjna.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu", w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 17.11.2022 r. lub za pośrednictwem poczty (w dwóch kopertach) na adres: Urząd Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl w zakładce "Praca w Urzędzie" oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu www.bip.ops-raciborz.pl w zakładce "Praca".

Szczegółowe informacje w zakresie naboru można uzyskać w Kadrach Urzędu Miasta Racibórz pod numerem telefonu 032 75 50 663 lub w sprawach merytorycznych związanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz pod numerem telefonu 032 75 50 621.

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną - zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 14 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 530) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
Informacje dotyczące Raciborza i okolic dostępne są na profilu:
https://raciborz.toportal.pl
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).