2017-12-25

Wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora RP.Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zamierza postawić senatorowi RP Maciejowi Grubskiemu cztery zarzuty. Jeden związany z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi niejawnych informacji o wartym prawie 22 miliony złotych przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego, a pozostałe dotyczą podania fałszywych informacji w oświadczeniach majątkowych.

To efekt wszczętego w grudniu 2013 roku przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi śledztwa w sprawie przyjęcia przez Macieja Grubskiego korzyści majątkowej w kwocie 91 tysięcy złotych w związku z pełnieniem przez niego funkcji senatora i wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej. Śledztwo to prowadzone jest wspólnie z funkcjonariuszami Centalnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Łodzi.

Zebrany w toku śledztwa obszerny materiał dowodowy, dzięki dużemu zaangażowaniu funkcjonariuszy CBA, w postaci m.in. zeznań licznych świadków, kontroli rozmów telefonicznych oraz korespondencji SMS-owej i mailowej, wskazuje, że Maciej Grubski – działając w celu osiągnięciu korzyści osobistych i majątkowych – przekroczył swoje uprawnienia jako funkcjonariusza publicznego. Jednocześnie zataił w trzech składanych jako senator oświadczeniach prawdziwe informacje o stanie swojego majątku, zaniżając go w sumie o ponad 105 tysięcy złotych.

Dlatego Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, zwrócił się do Marszałka Senatu o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Grubskiego do odpowiedzialności karnej.

Nieprawidłowości przy przetargu

W toku postępowania ustalono, że na początku sierpnia 2013 roku senator Grubski nakłonił podpułkownika Marka D. z Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej do przekazywania mu niejawnych informacji o przetargu na zakup laserowego symulatora, tzw. Wirtualnego Systemu Taktycznego Pola Walk, który miał służyć do szkolenia sił specjalnych. W ten sposób senator bezprawnie zdobył m.in. opis stawianych przez wojsko wymagań dotyczących symulatora, a także dane na temat możliwości spełnienia tych wymagań przez firmy ubiegające się o udział w przetargu.

Uzyskane informacje przekazywał natychmiast pocztą elektroniczną znajomemu biznesmenowi Henrykowi K. – prezesowi firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie do przetargu. Działania senatora, pełniącego wówczas funkcję zastępcy przewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej, polegały – według zeznań świadków – również na lobbingu na rzecz firmy znajomego biznesmena.

Postępowanie senatora zmierzało do uzyskania przez firmę jego znajomego uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych uczestników przetargu i w konsekwencji zdobycia przez nią wartego prawie 22 miliony złotych kontraktu dla wojska. Doprowadziło to ostatecznie do udaremnienia przetargu, który został unieważniony, gdy informacje o nieprawidłowościach powzięło Centralne Biuro Antykorupcyjne. W rezultacie Siły Specjalne Wojska Polskiego nie otrzymały symulatora, który miał się przyczynić do podniesienia jakości szkolenia i kwalifikacji komandosów.

Fałsz w oświadczeniach majątkowych

Prokuratura zamierza również postawić Maciejowi Grubskiemu zarzuty podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, które składał jako senator RP. Kontrola wykazała nieprawidłowości w większości oświadczeń składanych przez niego w latach 2009-2014, jednak część śledztw uległa umorzeniu.

Przedmiotem zarzutów mają być oświadczenia z lat 2011-2012:

W oświadczeniu z 29 sierpnia 2011 roku senator Grubski podał nieprawdę, że posiada na rachunkach bankowych 52 693 zł, podczas gdy w rzeczywistości miał 64 171,86 zł.

W oświadczeniu z 7 listopada 2011 roku wykazał, że ma na rachunkach bankowych 550 zł, podczas gdy było to 67 475,73 zł. Nie wykazał także zaciągniętej u osoby prywatnej pożyczki w wysokości 90 000 zł.

W oświadczeniu z 13 marca 2012 roku podał nieprawdę, że posiada na rachunkach bankowych 600 zł, podczas gdy w rzeczywistości kwota ta wynosiła 8 217,49 zł. Nie wykazał też 19 000 zł zgromadzonych w domu ani zaciągniętej u osoby prywatnej pożyczki w wysokości 29 000 zł.

Wniosek do Marszałka

Wniosek o zgodę na pociągnięcie senatora Grubskiego do odpowiedzialności karnej, z którym Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wystąpił do Marszałka Senatu RP, ma umożliwić wykonanie czynności procesowych z udziałem senatora i postawienie mu zarzutów.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i art. 7 ust. 1 Ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywania mandatu posła i senatora od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Senatu. Wniosek o wyrażenie takiej zgody w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, Marszałkowi Senatu.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL