2017-12-02

Przestępstwa korupcyjne i przekroczenie uprawnień.30 listopada 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wniosła do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Barbarze Z. byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków, której prokurator zarzuca 6 przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.

Na ławie oskarżonych w tej sprawie zasiądzie również 5 osób, w tym Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.

Opłata za pobyt w SPA, Egipcie i Turcji jako korzyści majątkowe

Barbarze Z. prokurator zarzuca przyjęcie w 2008, 2010 i 2011 r. korzyści majątkowych: opłaty za pobyt w SPA w Polsce, opłaty za pobyt w Egipcie i Turcji w łącznej wartości 12.000 złotych.

Dwa kolejne zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Pierwszy z nich związany jest z poinformowaniem w 2015 r. jednego z oferentów, że złożona oferta pomimo, że najkorzystniejsza wpłynęła po terminie i zachodzi konieczność zamiany złożonych dokumentów, by umożliwić jej wybór. Natomiast drugi dotyczy podwyższenia w 2015 r. o 3000 zł kwoty ostatecznej oferty, pomimo, że pierwotnie złożona oferta była niższa.

Kolejny zarzut związany jest z zaniechaniem wstrzymania wypłaty II transzy dotacji w kwocie 20.000 zł w związku z realizacją umowy na roboty budowlane – reliktów muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim, pomimo tego, że oskarżona wiedziała, że prace te nie zostały wykonane w uzgodnionym terminie.

Barbara Z. nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty dla burmistrza i pozostałych oskarżonych

Józefowi B. Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego prokurator zarzucił przedłożenie w październiku 2015 r. Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie, nierzetelnych i stwierdzających nieprawdę dokumentów związanych z rzekomo zakończonymi robotami przy pracach konserwatorskich reliktów murów obronnych w celu uzyskania drugiej transzy dotacji celowej w kwocie 20.000zł. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponadto prokurator oskarżył również Kierownika Referatu Inwestycji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i byłego Zastępcę Kierownika tego Referatu o poświadczenie w październiku 2015 r. nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez gminę tj. uzyskania wypłaty wskazanej powyżej II transzy dotacji celowej, w protokole odbioru robót budowlanych, pomimo tego, że roboty te nie zostały rzeczywiście wykonane (czyny zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności ).

Aktem oskarżenia objęto również Wiesławę Ch., która złożyła ofertę na wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych po terminie i na polecenie Barbary Z., wiedząc, że przekracza ona swoje uprawnienia, wymieniła przedłożone uprzednio dokumenty ofertowe (czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawiani wolności) oraz Annę L., której zarzucono wyłudzenie kwoty 3000 zł w związku ze zmianą pierwotnie złożonej oferty (czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności).

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.pl

/ /herb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałóww oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018 TOPORTAL